Search

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > กิจกรรมเพื่อสังคม > ด้านยกระดับการศึกษา

ด้านยกระดับการศึกษา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน – อัครามุ่งผลักดันการศึกษาและการเรียนรู้โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ ตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในการเรียน ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการฝึกอบรมหรือเรียนรู้เพิ่มเติม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จึงได้จัดโครงการความมั่นคงทางอาหาร โดยดำเนินโครงการกับโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต หมู่ที่ 3 บ้านเขาดิน ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยบริษัทให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อแม่ไก่ อาหารไก่ และเชื้อเห็ดนางฟ้า เพื่อเป็นต้นทุนให้กับโรงเรียน นอกจากจะนำผลผลิตมาทำอาหารกลางวันและนำส่วนที่เหลือไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและครัวให้แก่นักเรียนอีกด้วย

เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกช่วงวัย อัคราจึงส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือรับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เหมืองแร่ทองคำชาตรี เปรียบเสมือนห้องเรียนนอกโรงเรียนขนาดใหญ่สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านธรณีวิทยา บริษัทจึงเปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บุคลากรของเรามีโอกาสแบ่งปันวิชาความรู้ ส่งมอบประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง

RELATED ARTICLES

ข่าวสาร

อัคราเร่งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน เพิ่มบทบาทชุมชนในการบริหารกองทุนก่อนเปิดดำเนินการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“อัครา”) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประมาณ 50 คน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน

Read More »
ข่าวสาร

อัคราจับมือกับ “พีเอ็มอาร์” และ “ออสสิริส” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” เชื่อมสายการผลิตทองคำ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองครบวงจร

อัครา เปิดตัวความร่วมมือกับ พีเอ็มอาร์ และ ออสสิริส อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อสายการผลิตทองคำ ด้วยวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย”

Read More »