Search

ร่วมงานกับเรา

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา

ครอบครัวอัครา

ที่อัครา เราเชื่อว่าบุคลากรของเราคือพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความสำเร็จของเรา พนักงานของเราคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท เป็นผู้วางรากฐานความมั่นคง ความแข็งแกร่ง และความสำเร็จของบริษัท

หัวใจสำคัญของพนักงานของอัครา คือ ความเป็นสมาชิกชุมชนและครอบครัวเดียวกัน โดย 99% ของพนักงานของเราเป็นคนไทย และ 90% เป็นสมาชิกที่อาศัยและเติบโตในชุมชนรอบพื้นที่โครงการ เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวและมุ่งส่งเสริมให้เราทุกคนเติบโตไปด้วยกัน ทั้งในฐานะเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชุมชน

ความหลากหลาย ความยุติธรรม และความมีส่วนร่วม

อัครามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลาย เราปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติและด้วยความเคารพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเติบโตในองค์กรได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งสะท้อนได้จากนโยบายการสรรหาบุคลากรของเราที่ส่งเสริมความหลากหลายทั้งด้านประสบการณ์และการศึกษา และมอบโอกาสมากมายให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและเติบโตในอาชีพ

เปิดประสบการณ์ที่อัครา

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์นอกเวลางาน บริษัทจึงจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดแก่พนักงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปตองหรือกิจกรรมสวดมนต์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เราเชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยกระชับมิตรระหว่างพนักงานของเราให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป