Search

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > กิจกรรมเพื่อสังคม > ด้านน้ำเพื่อชีวิต

ด้านน้ำเพื่อชีวิต

ด้านน้ำเพื่อชีวิต – อัคราดูแลตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่รอบเหมือง รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีจุดใดชำรุดเสียหายหรือระบบขัดข้อง ทางบริษัทจะเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการดำเนินโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยการนำน้ำจากบ่อเหมืองไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร โดยเฉพาะการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ประชาชนหรือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

RELATED ARTICLES

ข่าวสาร

อัคราเร่งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน เพิ่มบทบาทชุมชนในการบริหารกองทุนก่อนเปิดดำเนินการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“อัครา”) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประมาณ 50 คน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน

Read More »
ข่าวสาร

อัคราจับมือกับ “พีเอ็มอาร์” และ “ออสสิริส” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” เชื่อมสายการผลิตทองคำ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองครบวงจร

อัครา เปิดตัวความร่วมมือกับ พีเอ็มอาร์ และ ออสสิริส อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อสายการผลิตทองคำ ด้วยวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย”

Read More »