Search

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > กิจกรรมเพื่อสังคม > ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน – อัคราพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนท้องถิ่นผ่านการจ้างงานทั้งโดยตรงและผ่านผู้ประกอบการในพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและแปรรูป และวางแผนพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงแผนการพัฒนาพื้นที่เหมืองและบริเวณโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดโฮมสเตย์ในพื้นที่เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่สนใจสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางที่ยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนไปสู่ลูกค้าในวงกว้างขึ้นอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่บริษัทให้การสนับสนุนทั้งหมดจำนวน 13 กลุ่ม

พื้นที่สีเขียว ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ “เมืองยั่งยืน” – บริษัทจึงตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 1,000,000 ต้น ภายในปี 2570 ทั้งในเขตพื้นที่เหมืองและในป่าชุมชนผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่

RELATED ARTICLES

ข่าวสาร

อัคราเร่งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน เพิ่มบทบาทชุมชนในการบริหารกองทุนก่อนเปิดดำเนินการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“อัครา”) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประมาณ 50 คน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน

Read More »
ข่าวสาร

อัคราจับมือกับ “พีเอ็มอาร์” และ “ออสสิริส” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย” เชื่อมสายการผลิตทองคำ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทองครบวงจร

อัครา เปิดตัวความร่วมมือกับ พีเอ็มอาร์ และ ออสสิริส อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อสายการผลิตทองคำ ด้วยวิสัยทัศน์ “ทองไทย เพื่อคนไทย”

Read More »