Search

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > กิจกรรมเพื่อสังคม

อัครากำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืน และกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ สนับสนุนเกื้อกูลการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การดูแลสุขภาพ การพัฒนาอาชีพ การจ้างงานในท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมทำนุบำรุงด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน