Search

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อัคราดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชน พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งมั่น ทุ่มเทดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเติบโตไปควบคู่กับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ “ชุมชน” และ “เหมืองแร่” อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลด้วยดีเสมอมา 

สร้างรายได้ 240 ล้านบาทต่อเดือนผ่านการจ้างงานและการสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ
โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารของโรงเรียนสามารถเก็บเกี่ยวเห็ดนางฟ้าได้กว่า 16 กิโลกรัม และไข่ไก่ 1,700 ฟอง ต่อเดือน
ตรวจสุขภาพประจำปีให้ชาวบ้านกว่า 300 คน ในปี 2566
มีผู้เยี่ยมชมบริษัทแล้วกว่า 20,000 คน ผ่าน ‘นโยบายเปิดบ้าน’ ของเหมืองแร่ทองคำชาตรี ต่อยอดประสบการณ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ได้เยี่ยมชม
พนักงานระดับหัวหน้างานของเราเป็นผู้หญิงถึง 32%
ตรวจและซ่อมบำรุงระบบประปา 16 จุดรอบเหมืองเป็นประจำ
ใช้น้ำหมุนเวียนเป็นหลักในกระบวนการผลิต ลดปริมาณการใช้น้ำดิบได้ 307,679 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ในปี 2566 ปลูกต้นไม้และมอบกล้าไม้ผลเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 14,000 ต้น
ฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมืองแล้วประมาณ 1,700 ไร่
เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านในพื้นที่รอบเหมืองทั้ง 28 หมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน ครอบคลุม 5,252 ครัวเรือน หรือ 14,048 คน
ยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างงาน กระจายรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม